Noteikumi un nosacījumi   

Pirkuma līgums internet veikala


Šis distances pirkuma līgums tiek slēgts starp SIA TOP NAILS LATVIA, vien. reģ. Nr. 50203378621, juridiskā adrese: Slokas iela 187-26, Rīga, LV-1067 (turpmāk – Pārdevējs), un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas izdara pasūtījumu un veic preces iegādi interneta tirdzniecības vietnē www.topnailslatvia.lv (turpmāk – Vietne).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod Vietnē izvietotu un Pircēja izvēlētu preci saskaņā ar šī distances līguma noteikumiem (turpmāk – Līgums).

1.2. Līgums ir saistošs visiem preču pasūtījumiem un pirkumiem, kas izdarīti Vietnē.

2.PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

2.1. Pircējs izvēlas preci, iepazīstoties ar tās aprakstu, raksturojumu, galvenajām īpašībām un cenu, kā arī novērtējot tās derīgumu un atbilstību savām vajadzībām.

2.2. Pircējs, apstiprinot preces pasūtījumu, aizpilda pasūtījuma formu, tajā norādot:

  • precīzu informāciju par sevi (vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi);

  • izvēlēto piegādes veidu un piegādes adresi (ja izvēlētais piegādes veids pieprasa norādīt adresi);

  • izvēlēto maksājuma veidu; un

  • komentārus (ja Pircējs izvēlas tādus norādīt).

2.3. Pircējs ir atbildīgs par precīzu pasūtījuma formas aizpildīšanu un korektu datu uzrādīšanu. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajai personai tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus datus.

2.4. Saņemot Pircēja pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu no Pārdevēja, tad Pircēja pasūtījums nav pieņemts un šis Līgums nav stājies spēkā.

2.5. Pircējs, apstiprinot šo līgumu un iegādājoties produktus, kuru lietošanu un iegādes ierobežojumus nosaka Latvijas republikas normatīvie akti, apliecina, ka ir vismaz 18 gadus vecs.

3. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

3.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis preces pasūtījumu Vietnē.

4. PRECES CENA UN PIEGĀDES IZMAKSAS

4.1. Preces cena Vietnē norādīta EUR. Prece Pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā Vietnē pasūtījuma veikšanas brīdī.

4.2. Preces cenā nav iekļautas preces piegādes izmaksas. Preces piegādes izmaksas tiek piemērotas atsevišķi atbilstoši Pircēja izvēlētajam piegādes veidam. Preces piegādes izmaksas tiek norādītas Vietnē Pircējam pirms pasūtījuma apstiprināšanas un ir iekļautas Pārdevēja izrakstītajā rēķinā. Preces piegādes izmaksās iekļauts pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos norādītās likmes apmērā.

5. NORĒĶINA KĀRTĪBA

5.1. Pircējam ir pienākums Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā samaksāt par preci un izvēlēto piegādes veidu.

5.2. Pircējs veic samaksu par pasūtīto preci un piegādes veidu saskaņā ar Pircēja Vietnē izvēlēto maksājuma veidu.

5.3. Samaksa par preci un izvēlēto piegādes veidu uzskatāma par veiktu brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis maksājuma summu par preci un izvēlēto piegādes veidu pilnā apmērā.

5.4. Ja Pārdevējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem ir pienākums atmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi, Pārdevējs iepriekš minēto naudas summu atmaksā Pircējam tādā pašā maksāšanas veidā, kādu Pircējs izmantoja, iegādājoties preci, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

6. PRECES PIEGĀDE

6.1. Pircējam, noformējot pasūtījumu, ir iespējams izvēlēties jebkuru no mājas lapā www.topnailslatvia.lv norādītajiem piegādes veidiem.

6.2. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka Līguma 6.1.punktā norādītās preces piegādes izmaksas var mainīties, atbilstoši izmaiņām piegādes pakalpojuma sniedzēja noteiktajos tarifos.

6.3. Atkarībā no Pircēja izvēlētā preces piegādes veida, Pircējs nodrošina, ka:

  • saņemot preci uz vietas, preces piegādi saņem Pircējs, uzrādot personas apliecinošu dokumentu;

  • preces piegādes brīdī Pircējs atrodas pasūtījumā norādītajā adresē un bez kavēšanās pieņem preci, paraksta preces piegādes dokumentu – pavadzīmi – un veic tajā nepieciešamās atzīmes (ja tādas ir veicamas), kā arī atdod pavadzīmes eksemplāru piegādātājam; vai

  • Pircējs saņem preci Pircēja pasūtījumā norādītajos saņemšanas punktos pakalpojuma sniedzēja paziņojumā norādītajā termiņā.

6.4. Ja, piegādājot preci, preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Pircējam piegādes apstiprinājumā jānorāda šādi defekti vai jāsastāda atsevišķs akts par šādiem defektiem. Pircējam tas ir jādara preces piegādātāja klātbūtnē. Pārdevējs neatbild par tādām preces nepilnībām, kas bija acīmredzamas tās piegādes brīdī, bet netika norādītas preces piegādes apstiprinājumā.

6.5. Piegādājot preci Pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad prece ir piegādāta Pircējam saskaņā ar šo Līgumu.