Lietošanas noteikumi

Pirkuma līgums internet veikala


Šis distances pirkuma līgums tiek slēgts starp SIA TOP NAILS LATVIA, vien. reģ. Nr. 50203378621, juridiskā adrese: Slokas iela 187-26, Rīga, LV-1067 (turpmāk – Pārdevējs), un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas izdara pasūtījumu un veic preces iegādi interneta tirdzniecības vietnē www.topnailslatvia.lv (turpmāk – Vietne).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod Vietnē izvietotu un Pircēja izvēlētu preci saskaņā ar šī distances līguma noteikumiem (turpmāk – Līgums).

1.2. Līgums ir saistošs visiem preču pasūtījumiem un pirkumiem, kas izdarīti Vietnē.

2.PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

2.1. Pircējs izvēlas preci, iepazīstoties ar tās aprakstu, raksturojumu, galvenajām īpašībām un cenu, kā arī novērtējot tās derīgumu un atbilstību savām vajadzībām.

2.2. Pircējs, apstiprinot preces pasūtījumu, aizpilda pasūtījuma formu, tajā norādot:

  • precīzu informāciju par sevi (vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi);

  • izvēlēto piegādes veidu un piegādes adresi (ja izvēlētais piegādes veids pieprasa norādīt adresi);

  • izvēlēto maksājuma veidu; un

  • komentārus (ja Pircējs izvēlas tādus norādīt).

2.3. Pircējs ir atbildīgs par precīzu pasūtījuma formas aizpildīšanu un korektu datu uzrādīšanu. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajai personai tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus datus.

2.4. Saņemot Pircēja pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu no Pārdevēja, tad Pircēja pasūtījums nav pieņemts un šis Līgums nav stājies spēkā.

2.5. Pircējs, apstiprinot šo līgumu un iegādājoties produktus, kuru lietošanu un iegādes ierobežojumus nosaka Latvijas republikas normatīvie akti, apliecina, ka ir vismaz 18 gadus vecs.

3. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

3.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis preces pasūtījumu Vietnē.

4. PRECES CENA UN PIEGĀDES IZMAKSAS

4.1. Preces cena Vietnē norādīta EUR. Prece Pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā Vietnē pasūtījuma veikšanas brīdī.

4.2. Preces cenā nav iekļautas preces piegādes izmaksas. Preces piegādes izmaksas tiek piemērotas atsevišķi atbilstoši Pircēja izvēlētajam piegādes veidam. Preces piegādes izmaksas tiek norādītas Vietnē Pircējam pirms pasūtījuma apstiprināšanas un ir iekļautas Pārdevēja izrakstītajā rēķinā. Preces piegādes izmaksās iekļauts pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos norādītās likmes apmērā.

5. NORĒĶINA KĀRTĪBA

5.1. Pircējam ir pienākums Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā samaksāt par preci un izvēlēto piegādes veidu.

5.2. Pircējs veic samaksu par pasūtīto preci un piegādes veidu saskaņā ar Pircēja Vietnē izvēlēto maksājuma veidu.

5.3. Samaksa par preci un izvēlēto piegādes veidu uzskatāma par veiktu brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis maksājuma summu par preci un izvēlēto piegādes veidu pilnā apmērā.

5.4. Ja Pārdevējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem ir pienākums atmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi, Pārdevējs iepriekš minēto naudas summu atmaksā Pircējam tādā pašā maksāšanas veidā, kādu Pircējs izmantoja, iegādājoties preci, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

6. PRECES PIEGĀDE

6.1. Pircējam, noformējot pasūtījumu, ir iespējams izvēlēties jebkuru no mājas lapā www.topnailslatvia.lv norādītajiem piegādes veidiem.

6.2. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka Līguma 6.1.punktā norādītās preces piegādes izmaksas var mainīties, atbilstoši izmaiņām piegādes pakalpojuma sniedzēja noteiktajos tarifos.

6.3. Atkarībā no Pircēja izvēlētā preces piegādes veida, Pircējs nodrošina, ka:

  • saņemot preci uz vietas, preces piegādi saņem Pircējs, uzrādot personas apliecinošu dokumentu;

  • preces piegādes brīdī Pircējs atrodas pasūtījumā norādītajā adresē un bez kavēšanās pieņem preci, paraksta preces piegādes dokumentu – pavadzīmi – un veic tajā nepieciešamās atzīmes (ja tādas ir veicamas), kā arī atdod pavadzīmes eksemplāru piegādātājam; vai

  • Pircējs saņem preci Pircēja pasūtījumā norādītajos saņemšanas punktos pakalpojuma sniedzēja paziņojumā norādītajā termiņā.

6.4. Ja, piegādājot preci, preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Pircējam piegādes apstiprinājumā jānorāda šādi defekti vai jāsastāda atsevišķs akts par šādiem defektiem. Pircējam tas ir jādara preces piegādātāja klātbūtnē. Pārdevējs neatbild par tādām preces nepilnībām, kas bija acīmredzamas tās piegādes brīdī, bet netika norādītas preces piegādes apstiprinājumā.

6.5. Piegādājot preci Pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad prece ir piegādāta Pircējam saskaņā ar šo Līgumu.

7. PRASĪJUMS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠU PRECI

7.1. Preces piegādes brīdī Pircējam ir pienākums pārliecināties, vai prece atbilst Pircēja pasūtījumam un Līguma noteikumiem (piemēram, jāpārliecinās vai preces nosaukums, tilpums un citi būtiski acīmredzami parametri ir atbilstoši).

7.2. Ja Pircējam (patērētājam) ir pārdota pasūtījumam vai Līguma noteikumiem neatbilstoša prece un tās neatbilstība nav uzskatāma par Līguma noteikumiem maznozīmīgu, Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību pasūtījumam vai Līguma noteikumiem vai apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība pasūtījumam vai Līguma noteikumiem, izņemot kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. Gadījumā, ja Pārdevējs saprātīgā termiņā nav veicis iepriekš minētās darbības vai tās veicis, radot Pircējam būtiskas neērtības, Pircējs ir tiesīgs prasīt Pārdevējam samazināt preces cenu vai atcelt Līgumu un prasīt Pārdevējam atmaksāt par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot Līgumu un atmaksājot Pircējam par preci samaksāto naudas summu, Pārdevējs ir tiesīgs ņemt vērā preces nolietojumu.

7.3. Prasījuma pieteikums par preces neatbilstību Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem nosūtāms:

  • pa pastu uz adresi: Kleistu Iela 11, K1-1A,Rīga, LV-1067; vai

  • elektroniski uz Pārdevēja e-pasta adresi: info@topnailslatvia

8. PRECES LIETOŠANA

8.1. Pirms preces lietošanas sākšanas, Pircējam ir pienākums rūpīgi izlasīt preces lietošanas noteikumus.

8.2. Prece lietojama tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem un lietošanas noteikumiem un atbilstoši šīs preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

8.3. Pircējs (patērētājs), saņemot preci, ir tiesīgs iepazīties ar preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanu tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt, iegādājoties preci klātienē.

9. ATTEIKUMA TIESĪBAS UN TO IZMANTOŠANA

9.1. Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” ietvertās atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma, nesniedzot Pārdevējam nekādu pamatojumu par to. Informācija par to, kā ir izmantojamas Pircēja (patērētāja) atteikuma tiesības, sniegta Atteikuma tiesību izmantošanas noteikumos, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

10. PERSONAS DATI

10.1. Veicot reģistrāciju un/vai pasūtot preci Vietnē, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis Vietnē. Papildu informāciju par Pārdevēja veikto personas datu apstrādi ir sniegta Privātuma politikā, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

11. ATBILDĪBA

11.1. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Pircējs rīkojas prettiesiski vai pretēji šī Līguma noteikumiem.

11.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

11.3. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas apstākļu gadījumā, proti, jebkuru tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri nebija Pārdevējam zināmi Līguma noslēgšanas brīdī un kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, tai skaitā, bet ne tikai, vides vai klimata anomālijām, streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras traucējumiem vai bojājumiem. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pārdevējs centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

12. KONTAKTINFORMĀCIJA

12.1. Visi Pircēja jautājumi saistībā ar šo Līgumu vai tā noteikumu izpildi, uzdodami rakstveida, rakstot uz Pārdevēja e-pasta adresi: [email protected], vai mutiski, zvanot uz telefona numuru: +371 20620297

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.